Buddiannau AFR

Drwy gyfuno technoleg arloesol a gweithlu medrus rydym bellach yn gallu dod â throseddwyr gerbron y llys yn gynt nag erioed. Mae gan y dechnoleg rôl bwysig i'w chwarae o ran ein helpu i ddiogelu'r aelodau mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Adnabod troseddwyr yn gyflymach.

speed graphic

Mae adnabod troseddwyr yn gynt yn gwella ansawdd yr ymchwiliad.

quality graphic

Mae'n rhyddhau adnoddau er mwyn ein galluogi i ddeall ac ymateb i anghenion y gymuned.

time graphic

Cydbwyso Preifatrwydd a Diogelwch

Heddlu De Cymru oedd yr heddlu cyntaf yn y DU i arestio unigolyn o ganlyniad i ddefnyddio'r dechnoleg yn fyw.

Mae Heddlu De Cymru yn ymwybodol iawn o'r angen am dryloywder wrth dreialu unrhyw dechnoleg newydd er mwyn sicrhau bod ein cymunedau'n deall ac yn y pen draw yn cefnogi'r defnydd ohoni.

Er mwyn sicrhau bod defnyddio'r dechnoleg Adnabod Wynebau yn gymesur ac yn angenrheidiol, rydym wedi datblygu strwythur llywodraethu mewnol cadarn i herio'r defnydd o'r dechnoleg. Mae Heddlu De Cymru hefyd yn rhan o drefniadau llywodraethu cenedlaethol ehangach sy'n craffu ar y defnydd a wneir ohoni ymhellach.

Rydym yn ymwybodol iawn nad yw'r ffaith bod technoleg yn ein galluogi i wneud rhywbeth yn golygu y dylem ei defnyddio’n awtomatig heb roi rhwystrau a gwrthbwysau priodol ar waith.

Rydym yn ymgysylltu ymhellach â chymunedau yn gyson ac rydym yn parhau i ddeall sut y gall y dechnoleg effeithio ar bob agwedd ar y gymuned.

CYFARFOD PWYLLGOR MOESEG

Trafodwyd defnyddio technoleg adnabod wynebau yng nghyfarfodydd Pwyllgor Moeseg Annibynnol Heddlu De Cymru.

justice scales

Trafodwyd defnyddio technoleg adnabod wynebau yng nghyfarfodydd Pwyllgor Moeseg Annibynnol Heddlu De Cymru.

"Er bod technoleg benodol yn bodoli, nid yw'n golygu y byddwn yn ei defnyddio"

SCOTT LLOYD, AROLYGYDD YR HEDDLU

5 committee meetings

Ers mis Ionawr 2017 mae defnyddio technoleg Adnabod Wynebau wedi cael ei ystyried mewn pum cyfarfod o'r Pwyllgor Moeseg Annibynnol.

Y dyfodol

Rydym yn gweithio tuag at integreiddio technoleg Adnabod Wynebau yn iPatrol ar hyn o bryd, sef cymhwysiad troseddau a chudd-wybodaeth symudol bwrpasol Heddlu De Cymru y gall pob swyddog ei defnyddio.

Mae Heddlu De Cymru wrthi'n gweithio ar gyflwyno technoleg Adnabod Wynebau i'w holl swyddogion drwy gymhwysiad ffonau deallus.

Byddai Adnabod Wynebau'n Awtomataidd yn galluogi swyddogion i gymryd delwedd o unigolyn y gallant ddod ar ei draws a chymharu'r ddelwedd hon â'n cronfa ddata o ddelweddau a dynnwyd yn y ddalfa ac o bobl sy'n agored i niwed.

Caiff y defnydd o'r dechnoleg ei lywodraethu gan weithdrefnau gweithredu safonol a bydd yn destun craffu tebyg i'r hyn a gyflwynwyd ym mhob agwedd arall ar y dechnoleg.

"Mae AFR yn ein galluogi i dreulio mwy o amser yn cadw cymunedau'n ddiogel."

RICHARD LEWIS, DIRPRWY BRIF GWNSTABL

Rydym yn parhau i ddysgu bob tro y defnyddir technoleg Adnabod Wynebau.

Cesglir y gwersi a ddysgwyd ar ôl defnyddio'r dechnoleg sy'n ein helpu ac yn ein galluogi i barhau i fireinio a gwella'r dechnoleg bob tro rydym yn ei defnyddio...

Tuedd Anymwybodol

Rydym wrthi'n ystyried sut y gellir defnyddio'r dechnoleg, ac yn benodol cymhwysiad symudol AFR, i ddiogelu'r unigolion mwyaf agored i niwed â ffocws penodol ar unigolion coll.

Amddiffyn y bobl sydd fwyaf agored i niwed

Rydym wrthi'n ystyried sut y gellir defnyddio'r dechnoleg er mwyn helpu i ddiogelu'r unigolion mwyaf agored i niwed yn ein cymuned.

Cwestiynau cyffredin