Y Gwir

Mae camdybiaethau ymhlith y cyhoedd ynghylch AFR yn parhau i fod yn uchel, ond mae'r ffeithiau'n dweud cyfrolau. .

Wedi llwyddo i adnabod 800 o wynebau
MWY NA 450 O ARESTIADAU YN YSTOD Y 14 MIS DIWETHAF

Mae 'Adnabod' AFR yn galluogi swyddogion i lwytho delweddau o bersonau o ddiddordeb a'u cymharu yn erbyn 500,000 o ddelweddau a dynnwyd yn y ddalfa er mwyn gweld a oes cyfatebiad posibl ar ôl adnabod wyneb.

Mae 'Lleoli' AFR yn ddatrysiad amser real sy'n gwneud defnydd o ffrydiau byw o gamerâu teledu cylch cyfyng sydd naill ai mewn lleoliadau penodol, sefydledig, neu gamerâu wedi'u gosod ar ben un o'n cerbydau fflyd i leoli personau ar restrau gwylio penodedig.

76 a chywirdeb ar gyfer Cymru yn erbyn yr Eidal
CYMRU V YR EIDAL

Yn ystod gêm brawf rygbi rhwng Cymru a'r Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2018 gwnaeth Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu ym Mhrifysgol Caerdydd a Heddlu De Cymru brofi cywirdeb defnyddio'r Lleoli AFR yng Nghanol Dinas Caerdydd. Roedd y treial yn cynnwys 7 gwirfoddolwr yn cerdded heibio i gamerâu AFR sawl gwaith gan gerdded mewn ffyrdd amrywiol a gwisgo gwahanol bethau am eu pennau.

Roedd y system yn adnabod yr unigolion hyn fwy na 76% o'r achlysuron y cerddwyd heibio i’r camera. Roedd hyn yn creu cyfradd rhybuddion anghywir o 1 allan o 2,251 o wynebau a welwyd (gweler mwy am sut i fesur cywirdeb defnyddio Lleoli AFR isod.)

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, cafodd propiau a wisgwyd gan y gwirfoddolwyr, yn enwedig hetiau a sbectol a oedd yn cuddio'r wyneb, effaith ar allu'r system i adnabod yr unigolyn.

I grynhoi, roedd gan y system gyfradd cywirdeb drawiadol iawn ynghyd â chyfradd isel o rybuddion anghywir isel.

Am Bwy Rydym yn Chwilio

Mae'r system yn gweithio drwy Restr Wylio sydd wedi'i phoblogi ymlaen llaw a fydd yn cynnwys gwybodaeth a delweddau o unigolion ac ymateb a ddiffinnir ymlaen llaw pe byddai'r unigolion hyn yn cael eu lleoli gan y system.

Bydd rhestrau gwylio yn gymesur ac yn angenrheidiol ar gyfer pob achos o ddefnyddio'r system ynghyd â'r rhesymeg dros gynnwys disgrifiad manwl cyn y digwyddiad yn adroddiad defnyddio Lleoli AFR.

Y prif ffactorau i'w hystyried er mwyn eu cynnwys o fewn rhestr wylio fydd maint y rhestr wylio, ansawdd delwedd, tarddiad delwedd a'r rhesymeg dros ei chynnwys.

Mae'n rhaid cwblhau Adroddiad Defnyddio cyn defnyddio'r system ac ar ôl ei defnyddio. Bydd y ddogfen hon yn crynhoi'r proffil cudd-wybodaeth ar gyfer digwyddiad, rhoi manylion am gyfer y rhesymeg dros ddefnyddio'r system yn ogystal â'r rhesymeg dros gyfansoddiad y rhestr wylio. Dylid hefyd ddefnyddio'r ddogfen hon i gasglu gwersi a ddysgwyd o bob achos o ddefnyddio'r system.

Pa Mor Gywir Yw AFR?

Hyd yma, nid oes yr un unigolyn wedi cael ei arestio'n anghywir o ganlyniad i ddefnyddio AFR, ac nid oes yr un gŵyn ffurfiol wedi cael ei wneud yn erbyn ei defnyddio.

CYFRADDAU RHYBUDDION Y GELLIR EU FFURFWEDDU

Caiff rhybudd ei rhoi ar sail gosodiad trothwy (gosodiad sensitifrwydd) y system, h.y. pa mor debyg yw'r person hwn i'r person rydych yn chwilio amdano – y gellir ei ffurfweddu yn ôl rhestr wylio ac yn ôl unigolyn.

1/2

2/2

Po isaf yw'r gosodiad – y mwyaf anghywir fydd y rhybuddion

Po uchaf yw'r gosodiad – y lleiaf anghywir fydd y rhybuddion

low setting graphic
high settings graphics
zero arrests graphic
DIM ARESTIADAU ANGHYWIR

Gellir mesur cywirdeb defnyddio Lleoli AFR yn ôl sawl unigolyn sydd ar eich rhestr wylio a welir gan y system nad yw'n arwain at rybudd (h.y. cerdded heibio i'r camera heb roi rhybudd i weithredwyr) ar gyfer unrhyw gyfradd canlyniadau positif anghywir.

Gweler yr adran ar adnoddau ar gyfer y Canllaw i Bobl Leyg ar gywirdeb defnyddio Lleoli AFR.

Cwestiynau cyffredin